ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลการติดต่อ

E-mail : krutum@bdk.ac.th

Facebook : facebook.com/tumcit

นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1


หน้าที่รับผิดชอบ

1. งานด้านการสอน

1.1 รับผิดชอบสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.2 รับผิดชอบสอนในรายวิชาการออกแบบฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 รับผิดชอบสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.4 รับผิดชอบสอนในรายวิชาทัศนศิลป์และดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.5 รับผิดชอบสอนในรายวิชาศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์


2. งานประจำชั้นเรียน

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


3. งานรับผิดชอบอื่น ๆ

3.1 รับผิดชอบงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสถานศึกษา

3.2 รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

3.3 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน

3.4 ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันจันทร์ ทุกสัปดาห์

3.5 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (E-MIS)

3.6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

3.7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 4-6

3.8 ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปี (SAR)

3.9 ปฏิบัติหนัาที่พัฒนา และดูแลระบบ Website โรงเรียนบ้านดอนกลาง

3.10 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการดำเนินการระบบ Google Workspace for Education

3.11 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลโครงการบริหารจัดการขยะภายในสถานศึกษา

3.12 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ Internet ภายในโรงเรียนบ้านดอนกลาง

3.13 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ Big Data ของโรงเรียนบ้านดอนกลาง

QR Code Line

ท่านสามารสแกน QR Code นี้ในการเพิ่มคุณครูตั้มเป็นเพื่อนใน Line สำหรับติดต่อสื่อสาร

QR Code Facebook

ท่านสามารสแกน QR Code นี้ในการเพิ่มคุณครูตั้มเป็นเพื่อนใน Facebook สำหรับติดต่อสื่อสาร