ทำเนียบผู้บริหาร

นายเทียม เกิดสมมิตร

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช 2462 - (ไม่ทราบข้อมูล)

นายสมัคร ปรีเปรม

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช (ไม่ทราบข้อมูล)

นายสุชาติ ประจวบเหมาะ

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช (ไม่ทราบข้อมูล)

นายยุคล ศรีสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช (ไม่ทราบข้อมูล)

นายยนต์ รวดเร็ว

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช 2532 - 2540


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช 2540 - 2551

นายสมสกุล สีสันต์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช 2551 - 2554

นางกฤษณา เอกกะยอ

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช 2554 - 2556

นายชาญชัย เสียงกล่อม

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช 2557 - 2561

นางบุษบา มณีวงศ์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช 2561 - 2565

นายสุวัฒน์ งามขำ

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระหว่างปีพุทธศักราช 2565 - ปัจจุบัน