กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวโชติรัตน์  เสียงใหญ่

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางมลธิรา สวนเข้ม

ครูชำนาญการ

นางสาวรสจิเรศ วัดโลก

ครู