กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวรสจิเรศ วัดโลก

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางมลธิรา สวนเข้ม

ครูชำนาญการ