กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมจิตร นิลประดับ

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางมลธิรา สวนเข้ม

รูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 1-3