กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกุลญา ตรงศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวฐิติมา อัครชาติ

ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย

ประถมศึกษา