กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินดารัตน์ รักษายศ

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ครูอารีรัตน์ เกตุสุข

ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

ประถมศึกษา

นางชุตินันท์ คีรีนิล

ครูชำนาญการพิเศษ