กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางชุตินันท์ คีรีนิล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

นางกุลญา ตรงศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร นิลประดับ

ครูชำนาญการ

นางมลธิรา สวนเข้ม

ครูชำนาญการ

นางสาวโชติรัตน์ เสียงใหญ่

ครูชำนาญการ