กลุ่มปฐมวัย

..................................

ครู

หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย

นางสาวพิมพ์ธาดา บุญเกิด

ครู

นางสาวณัฐชา ชมบริสุทธิ์

ครู