กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางชุตินันท์ คีรีนิล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางกุลญา ตรงศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูภัทณพันธ์ แสงรุ้ง

ครู

นางสาวกัลยา ชำนาญพล

ครู

นางสาวฐิติมา อัครชาติ

ครูผู้ช่วย