ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษา [ต้นทางปลายทาง]

โปรแกรมเอกสารประจำชั้นเรียน 

โรงเรียนบ้านดอนกลาง 

[แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน]

โปรแกรมประเมินพัฒนาการนักเรียน [อนุบาล]

คู่มือและแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรสถานศึกษา

กำหนดการสอน

แบบฟอร์ม

เอกสารการเลื่อนวิทยฐานะ

บันทึกการสอนแทน

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

เอกสารสมัครเรียน

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานอื่น ๆ

ผลงานต้นแบบโรงเรียน

คู่มือ

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนกลาง