วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านดอนกลางจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมจิตอาสา สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

 

พันธกิจ

1) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3) มุ่งเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักคำสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพด้านร่างกายและสุขอนามัยของผู้เรียน

5) ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยด้านใส่ใจสิ่งแวดล้อมและจิตอาสา

6) จัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

 

เป้าหมาย

1) ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษา

2) ผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำหลักคำสอนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

4) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายเหมาะสมตามเกณฑ์กรมอนามัย

5) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เชิงบวกตามที่สถานศึกษากำหนด

6) ผู้เรียนเกิดทักษะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7) ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะอาชีพจากปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่