ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนบ้านดอนกลางได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2462 โดยอาศัยศาลาวัด สังกระทาย เป็นสถานที่เรียนใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดสังกระทาย มีนายเทียม เกิดสมมิตร เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา พ.ศ. 2478 ประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นอาคารไม้ 4 ห้องเรียน และราชการให้งบประมาณสร้างอีก 1 หลัง 2 ห้องเรียน ในที่ดินข้างวัดสังกระทาย ประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา (ปข 0015 นสล เลขที่ 394)

ต่อมานายสมัคร ปรีเปรม ครูใหญ่ร่วมกับ กำนันหรุ่ม แสงเงิน จัดหาที่ดินใหม่ เนื่องจากที่ดินเดิมคับแคบ โดยมีที่ว่างเปล่า 5 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา นายธูป – นางถมยา เชื้อชาติ บริจาคที่ดิน 4 ไร่ 1 งาน และ

นายเยื้อน – นางบุญปลูก สมมิตร บริจาคที่ดินอีก 2 ไร่ 46 ตารางวา รวมที่ดินของโรงเรียน 2 แปลงมีเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2504 รื้อถอนอาคารเรียน มาปลูกสร้างอาคารใหม่ แบบ 002 ขนาด 7x8 เมตร จำนวน 2 หลัง

8 ห้องเรียน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 7 ให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านดอนกลาง

ปี พ.ศ. 2509 ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 70,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 002 ขนาด 9X36 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน และได้รื้อถอนอาคารเรียน ที่ประชาชนสร้าง 1 หลัง เนื่องจากเสื่อมสภาพ รวมแล้ว มีอาคารเรียน 2 หลัง

ปี พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1,000,000 บาท

สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 9x36 เมตร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ต่อมาได้งบประมาณต่อเติม 4 ห้อง รวมเป็น

8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง รวมมีอาคารเรียน 3 หลัง

ปี พ.ศ. 2528 ได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ 2 หลัง เป็นเงิน 10,000 บาท และประชาชนได้บริจาค

รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าเป็นเงิน 105,000 บาท

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2532 นายยนต์ รวดเร็ว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 105/2529 ขนาด 9x36 เมตร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,036,000 บาท ต่อมาได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน ประชาชนได้ร่วมบริจาคสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กดัดด้านทิศเหนือ เป็นเงิน 60,150 บาท ทารั้วจัดทำป้ายโรงเรียนหินอ่อน

เป็นเงิน 25,000 บาท

ปี พ.ศ. 2534 สร้างสวนหย่อม เสาธง โดยได้รับบริจาคจากประชาชน เป็นเงิน 27,500 บาท และ

นางจี่ เกตุทอง จัดสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ปางพุทธลีลา (พระพุทธมงคลเกตุทอง) พร้อมฐานพระ

เป็นเงิน 28,000 บาท

ปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26 เป็นเงิน 1,200,000 บาท

เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ปี พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ 105/2529 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,600,000 บาท

สร้างทดแทนอาคารเรียนแบบ 002 จำนวน 2 ห้อง ที่ขอรื้อถอน เพราะเสื่อมสภาพ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายยนต์ รวดเร็ว อาจารย์ใหญ่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ 601/29 จำนวน 4 ห้อง เป็นเงิน 120,000 บาท

ปี พ.ศ. 2546 ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างโรงอาคาร จำนวน 1 หลัง แบบขององค์การฯ เป็นเงิน 735,000 บาท

ปี พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ปรับปรุงสนามฟุตบอล เป็นเงิน 100,000 บาท

ปี พ.ศ. 2548 ได้รับเงินงบประมารบริจาค จากประชาชน 100,000 บาท สร้างป้ายโรงเรียนใหม่แทนป้ายเดิมที่เสียหายจากพายุลินดา

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนอาคารบ้านพักครู และได้นำวัสดุมาทำเป็นอาคารชั้นเดียว

ทำเป็นแหล่งเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 นายสมสกุล สีสันต์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นางกฤษณา เอกกะยอ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 นายชาญชัย เสียงกล่อม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นางบุษบา มณีวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสุวัฒน์ งามขำ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านดอนกลาง เปิดทำการสอน 3 ช่วงนั้น ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายสุวัฒน์ งามขำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน