กลุ่มบริหารบุคคล

นายสุวัฒน์  งามขำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางกุลญา ตรงศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุตินันท์ คีรีนิล

ครูชำนาญการพิเศษ