กลุ่มบริหารทั่วไป

นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางมลธิรา สวนเข้ม

ครูชำนาญการ

นางสาวโชติรัตน์  เสียงใหญ่

ครูชำนาญการ

ครูอารีรัตน์  เกตุสุข

ครู

นางสาวพิมพ์ธาดา บุญเกิด

ครู

นางสาวณัฐชา ชมบริสุทธิ์

ครูผู้ช่วย

นายเมธา จันทร์ชูกลิ่น

ครู

นางสาวชญมน  จับจัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเกรียงศักดิ์  รวดเร็ว

เจ้าหน้าที่บริการ