14  มีนาคม 2557  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

SAM_3462

Leave a reply

12  มีนาคม 2557  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ เขื่อนบ้านโนนเขวา

SAM_3316.JPG

Leave a reply

25 – 28  กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูนำนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 8  ตำบลบ้านเดื่อ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

SAM_3264

Leave a reply